[1]
Kosim, M. 2012. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MADURA PASCA SURAMADU. Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman. 16, 2 (Apr. 2012), 11-17. DOI:https://doi.org/10.19105/karsa.v16i2.100.