Moqsith, Abd. 2015. “TAFSIR ATAS POLIGAMI DALAM AL-QUR’AN”. Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman 23 (1), 132-48. https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.613.