Moqsith, A. (2015) “TAFSIR ATAS POLIGAMI DALAM AL-QUR’AN”, Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, 23(1), pp. 132-148. doi: 10.19105/karsa.v23i1.613.