(1)
Syarif, Z. MITOS NILAI-NILAI KEPATUHAN SANTRI. tadr. 2013, 7, 19-30.