(1)
Taufiq, M. Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah. al-manhaj 2019, 1, 114-123.