PEMIKIRAN MUFASIR PEREMPUAN TENTANG ISU-ISU PEREMPUAN

  • Ah. Fawaid Pamekasan State College for Islamic Studies (STAIN), Pamekasan
Abstract views: 406 , PDF downloads: 244
Mempertimbangkan Tafsir Adil Gender: Studi Pemikiran “Mufasir” Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan downloads: 0
Keywords: Tafsir, adil gender, feminis, misoginis

Abstract

Tulisan ini menjawab tiga persoalan pokok, bagaimana penafsiran ayat-ayat perempuan oleh para mufasir perempuan? Bagaimana mufasir perempuan memosisikan diri ketika menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan? Dan apakah persamaan jenis kelamin perempuan memungkinkan cara pandang yang sama dalam melihat teks suci terkait isu-isu perempuan? Tulisan ini membuktikan bahwa tidak sepenuhnya benar bahwa kultur yang dibangun laki-laki yang membaca dan menafsirkan Al-Qur‟an berdampak pada penafsiran yang membenci jenis kelamin perempuan atau sebaliknya. Dari beberapa kasus penafsiran ayat yang berhubungan dengan isu-isu perempuan, tidak seluruh laki-laki yang menafsirkan Al-Qur‟an terkait relasi gender dalam Al-Qur‟an memiliki kesimpulan yang sama dalam penafsirannya. Bahwa ada mufasir laki-laki yang tampak “tidak berpihak” kepada jenis kelamin perempuan tidak harus dipahami bahwa itu terjadi karena mufasirnya adalah laki-laki. Persoalan tafsir terkait isu yang berhubungan dengan relasi gender bukan semata-mata persoalan persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan lebih berhubungan dengan problem metodologis dalam berinteraksi dengan nash Al-Qur'an. 

Copyright (c) 2015 by KARSA. All right reserved

DOI: 10.19105/karsa.v23i1.609 

Downloads

Download data is not yet available.

References

‘Âsyûr, Ibn. Al-Tahrîr wa al-Tanwîr. Tuni-sia: Dâr al-Sahnûn, tt.

Abû Zayd, Nashr Hâmid. Dawâir al-Khawf: Qirâ’ah fî Khithâb al-Mar’ah. Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâfî al-‘Arabîy, 1999.

‘Affâf ‘Abd al-Ghafūr Hamīd, “Min Ju-hûd al-Mar’ah fî Tafsîr al-Qur’ân al-Karîm fî ‘Ashr al-Hadîts, Majallah Kullîyah al-Syarî’ah wa al-Dirâsât al-Islâmîyah, Vol. 25, (1994), hlm. 170. Artikel ini bisa diunduh di http://qspace.qu.edu.qa/bitstream/handle/10576/9584/140725-04-fulltext.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Bannâ, Gamâl al-. Al-Mar’ah al-Muslimah bayn Tahrîr al-Qur’ân wa Taqyîd al-Fuqahâ’. Kairo Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 2002.

Barlas, Asma. Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’ân. Austin: University of Texas Press, 2002.

Darwazah, Izzat. Al-Tafsîr al-Hadîts. Tuni-sia: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008.

Engineer, Asghar Ali. Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Yogyakarta: LSPPA, 2000.

_______. Islam dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ghazâlî, Zaynab al-. Nazharât fî Kitâbillâh. Kairo: Dâr al-Syurûq, 1994.

Hamzah, Karîman. Al-Lu’lu’ wa al-Marjân fî Tafsîr al-Qur’ân. Kairo: Maktabah al-Syurûq al-Dawlîyah, 2010.

Hassan, Riffat. “Teologi Perempuan da-lam Tradisi Islam: Sejajar di Hadapan Allah?”, Jurnal Ulumul Qur’an, Vol. 1. (1990/1410 H).

Islam, Tazul. “The Genesis and Develop-ment of the Maqâshid al-Qur’ân”, dalam The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 30 No. 3 (Sum-mer, 2013)

Izzat, Hibbah Rouf dan Sa’dâwî, Nawâl. Al-Mar’ah wa al-Dîn wa al-Akhlâq. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2000.

Jâbirî, Muhammad ‘Âbid al-. Fahm al-Qur’ân al-Hakîm: al-Tafsîr al-Wâdlih Hasba Tartîb al-Nuzûl. Beirut: Mar-kaz Dirâsât al-Wahdah al-‘Arabîyah, 2013.

Jamri, Mansoor al- dan el Efendi, Abdul Wahab (ed.). Islamisme, Pluralisme, dan Civil Society, terj. Machnun Hu-sein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

Marâghî, Ahmad Mushthafâ al-. Tafsîr al-Marâghî. Beirut: Dâr al-Fikr, 2001.

Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender. Bandung: Mizan, 1998.

Minhaji, Akh. Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi, dan Imple-mentasi. Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Mu’thi, Fathi Fawzi Abd. al-. Asbabun Nuzul untuk Zaman Kita: Kisah Nyata di Balik Turunya Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an. Jakarta: Zaman, 2011.

Muhammad, Husein et.al. Modul Kursus Islam dan Gender. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.

Nîfar, Ahmîda al-. Al-Nash al-Dînî wa al-Turâts al-Islâmî. Beirut: Dâr al-Hâdîy, 2004.

Qardlâwî, Yûsuf al-. Kayfa Nata’âmal ma’a al-Qur’ân al-Azhîm. Kairo: Dâr al-Syurûq, 2011.

Quthb, Sayyid. Fî Zhilâl al-Qur’ân. Kairo: Dâr al-Syurûq, 1988.

Qurtubî, Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Ahmad ibn Abû Bakar ibn Farah al-Anshârî al-Khazrajî Syamsu al-Dîn al-. Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Kai-ro: Dâr al-Kutub al-Mishrîyah, 1963.

Sabt, Khâlid ibn ‘Utsmân, al-. Qawâ’id al-Tafsîr Jam’an wa Dirâsatan, 2 Jilid. Kairo: Dâr Ibn ‘Affân, t.t.

Salmân, Abû Ubaydah Masyhûr ibn Hasan al-. ‘Inâyah al-Nisâ’ bi al-Hadīts al-Nabawī. Saudi Arabia: Dâr Ibn ‘Affân, 1994.

Syahrûr, Muhammad. Nahwa Ushûl Jadî-dah li al-Fiqh al-Islâmîy: Fiqh al-Mar’-ah. Damaskus: Al-Ahâlîy li al-Taw-zî’, 2000.

Syawkânî, Muhammad ibn ‘Alî ibn Mu-hammad al-. Fathu al-Qadîr. Kairo: Dâr al-Hâdîy, 2007.

Thabarî, Abû Ja’far al-. Jâmi’ al-Bayân fī Ta’wîl Âyi al-Qur’ân. Kairo: Mu’assasah al-Risâlah, 2000.

Wadud, Amina. Qur’an and Women: Rerea-ding the Sacred Text from Women’s Perspective. New York: Oxford Uni-versity Press, 1999.

Val, Mohamed Saleck Mohamed. “Al-Mar’ah wa al-Tafsîr: al-Hadlir al-Ghâ’ib,” Majallah Âfâq.

Yûsuf, Ulfâ. Hîrah Muslimah fî al-Mîrâts wa al-Zawâj wa al-Jinsîyah al-Mitslîyah. Tunisia: Dâr al-Sahr li al-Nasyr, 2008.

_____. Nâqishatu ‘Aqlin wa Dînin: Fushûl fî Hadîts al-Rasûl. Cet. III. Tunisia: Dâr Sahr, 2008.

Yasîn, Bû ‘Alî. Huqûq al-Mar’ah fî al-Kitâbah al-‘Arabîyah Mundzu ‘Ashri al-Nahdlah. Syiria: Dâr al-Thalî’ah al-Jadîdah, 1998.

Zuhaylî, Wahbah al-. Al-Tafsîr al-Wasîth. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H.

_______. Tafsîr al-Munîr. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1418 H.

Zumrud, Faridah. “Al-Mar’ah wa al-Tafsîr al-Dzukurî”, http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2010/7/1/.

Published
2015-06-05
How to Cite
Fawaid, Ah. 2015. “PEMIKIRAN MUFASIR PEREMPUAN TENTANG ISU-ISU PEREMPUAN”. KARSA Journal of Social and Islamic Culture 23 (1), 57-80. https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.609.